Category Archives: Uncategorized

Neden Proje Yönetimi – Kısa Bir Genel Bakış

Proje yönetimi, bir amaca ulaşmak için ortak katılım ve uyum içinde birlikte çalışan insanlarla ilgilidir. 1982’de çığır açan “In Search of Excellence” adlı kitapta Peters ve Waterman, sorunumuzun, yönetim araçlarına olan hayranlığımızın, “sanat”, yani yönetimin insanlarla ilgili olduğu konusundaki cehaletimizi sıklıkla gizlemesi olduğunu gözlemlediler. Giderek daha da küreselleşen ekonomilerde ve hızla değişen, teknik olarak zorlu ortamlarda rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalan şirketlerin, pazara ve müşterilere iyileştirilmiş kaliteli ürün veya hizmetleri sunmak için esnek stratejiler ve yapıların daha fazlasını benimsemekten başka seçeneği kalmamış durumda.

Sonuç olarak, küresel ekonomideki projeler her zamankinden daha karmaşık. Bu karmaşıklık çeşitli biçimleri şunlardır:

• Bilim ve teknolojinin insanlığın karşılaştığı zorluklara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulma arayışıyla ilişkili teknik karmaşıklıklar,
• Projeler üzerindeki toplumsal, politik veya dini etkileri içeren çevresel karmaşıklıklar,
• Sözleşmeli ve/veya ortak şirketler, departmanlar ile coğrafi bölgelerde çok sayıda ve parçalı iletişim kanallarının getirdiği organizasyonel karmaşıklıklar,
• Farklı inanç veya değerlerden kaynaklanan kültürel olarak farklı olmakla birlikte ortaklaşa (ve sanal olarak) çalışan insanlarla ilgili sosyal karmaşıklıklar,
• Değerlerin tercih edilen sonuca doğru kaymasına izin veren insan özelliğinden kaynaklanan değer göreceliliği karmaşıklığı ,
• Kötülük, BT ve Ar-Ge gibi doğrusal olmayan problemlerin özelliği; bu nedenle, bulunana kadar sonuç bilinmez.

Yaklaşık kırk yıl sonra  ‘şelale‘, ‘çevik‘, ‘aşama-geçit‘, ‘hibrit‘ vb. gibi farklı Proje Yönetimi tekniklerinin geliştirildiğini gördük. Ancak temelde aynı temel tutarlı bir yöntem ve yaklaşım gerektiren yöntemler hala gereklidir.

Proje Yönetim Metodu

Projelerimiz, kısıtlı bir program ve bütçeyle sunulan en iyi ürün veya hizmeti elde etmek için yarışıyor. Tüm şirketler artan rekabet baskıları, hızla değişen pazarlar ve hatta daha da hızlı değişen teknolojilerle karşı karşıyadır. Başarılı şirketler, proje yöntemi metodu onlara, giderek daha yüksek kaliteli ürünleri giderek daha küresel ve sofistike bir pazara ulaştırmak için ihtiyaç duydukları uyarlanabilirliği ve çevikliği verdiğini keşfettiler.

Proje yönetimi metodu:

• Şirketin işini, izole edilmiş faaliyet yürüten bireysel fonksiyonel departmanların bir koleksiyonu olarak değil, fonksiyonel ve çapraz fonksiyonel projelerin entegre bir portföyü olarak gören bir yönetim yaklaşımıdır.
• Ekip performansını müşteri memnuniyeti için optimize etmeye odaklanır.
• İşlevsel departmanlar ile işlevler arası projeler arasındaki işbirliği dengesini vurgular.
• Modern şirketler, genel kurumsal performans pahasına kendi içlerinde rekabet etmeyi göze alamazlar. Bunun yerine, daha iyi ürünlerin piyasaya sürülmesini hızlandırmak için düzleştirilmiş bir yapı içindeki rolleri ve sorumlulukları vurgularlar.

GBMC‘nin onlarca yıllık proje yönetimi danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlaması boyunca, aynı temel bileşenlerin projelerin tesliminde başarı için hayati önem taşıdığını gözlemledik. Bunlar, işi tamamlamak için gerekli olan araç, ilke ve yöntemlerdir; üretken ekipler oluşturma ve motive etme becerisi; ve en önemlisi, kuruluştan gereken yönetişim ve destek.

Proje Yönetimine dengeli bir yaklaşım benimseyen kuruluşlar şunları uygulayabilir:

1. Müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini projelerle karşılamak.
2. Proje ekiplerinin, bir proje yöneticisinin koordinasyonu altında ortak katılımla birlikte çalışan, kuruluş genelinde seçilen kişilerden oluşmasını sağlamak.
3. Proje Yöneticisinin, projenin hedeflerini gerçekleştirerek müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu olması için yetkileri açıkça devretmek.
4. Fonksiyonel yönetimin bir destek sistemi sağlamasını ve sürdürmesini sağlamak, proje ekibi üyelerine koçluk yapmak, proje ekibi için engelleri kaldırmak.

İşlevsel bölümlerin adları değişebilir, ancak yöntem aynı kalır.

Proje Özellikleri

Bir projenin temel tanımı, geçici bir proje organizasyonu tarafından benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için üstlenilen geçici bir çabadır. Her projenin kısıtlamaları olacaktır ve temel üç kısıtlama “üçlü kısıtlamalar” olarak bilinir:

• Planlanan sonuçlar – Proje hedefi, Kapsamı, Çıktıları, Müşteri Beklentileri ve Faydaları
• Zamanlama – Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi ve ilgili kilometre taşları
• Kaynak (kişi, çaba günü)/Bütçe ($/€) – Personel, Ekipman, Gerekli Malzemeler ve Yatırım

Bu kısıtlamalar ve ilgili karmaşıklık, aşağıdaki özelliklere sahip bir proje yönetimi metodu kullanılarak daha etkin bir şekilde yönetilir:

• Projelerin planlanmış bir ürünü, hizmeti veya sonucu olduğu kabul edilir.
• Karşılanması gereken proje spesifikasyonları ve gereksinimlerinin açıklamaları ile tanımlanır.
• Planlanan sonuçların benzersiz olduğu kabul edilir – Projeler “günlük iş”/operasyon değildir.
• Gerçekleştirir Projelerin geçici olması amaçlanır – planlanmış bir başlangıçları ve bitişleri vardır.
• Projelerin başlatılması kadar kapanışının da önemli olduğu kabul edilir.
• Genellikle bir proje yöneticisinin liderliği ve orkestrasyonu altında fonksiyonlar arası ekipler tarafından gerçekleştirilen projeler desteklenir.

Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü

Projelerin çoğu, bir tür proje yönetimi yaşam döngüsünü takip edecektir. Bu, kuruluşun ilgili projelerinin, programlarının ve portföyünün ortak bir çerçeve/yapıya göre nerede olduğunu anlamasına yardımcı olur. Projelerin standart bir proje yönetimi yaşam döngüsünü takip etmesi, aşağıdakileri sağlayan etkili karar vermeye yönelik kuruluşun genel olarak yönetilen yaklaşımının bir parçasıdır:

1. Projeler, kuruluşun genel stratejisini en iyi şekilde karşılayan en uygun şekilde seçilir ve önceliklendirilir,
2. Projeler, yaşam döngüleri boyunca, tipik olarak etkili yönetim ve karar almayı kolaylaştıran bir aşama ve geçit süreci kullanılarak uygun ve düzenli bir şekilde gözden geçirilir. Bu, kuruluş için en uygun değerin elde edilmesini amaçlar ve garanti edilirse geçici veya kalıcı olarak projelerin durdurulmasıyla sonuçlanabilir veya dikkate alınabilir.

Tahmine dayalı (klasik), genel bir proje yönetimi yaşam döngüsü 4 aşamayı kapsar: başlatma, planlama, yürütme ve kapatma. “Çevik” veya “hibrit” tekniklerin uygun olduğu, kullanıldığı ve geliştirildiği durumlarda kuruluşların kendi versiyonlarını uyarlaması da tipik bir durumdur.

Proje Yönetimi Metodunun Kritik Organizasyonel İşlevleri

Proje yönetimi metodunun, bir kuruluşun projeyle ilgili etkili kararlar vermede yönetişim sürecinin bir parçasını oluşturan üç kritik işlevi vardır:

1. Kaynakları bir ‘girişim’, yani bir proje için kullanmak. Bu, genellikle resmi olarak, diğer şeylerin yanı sıra, bir kuruluşun üst düzey temsilcisini “projelerin” sponsoru” olarak tanıyan ve tanımlayan bir İş Vakası biçiminde yakalanır.
2. Yetkiyi bir proje yöneticisine devredilir, genellikle bir Proje Tüzüğü, Özeti, Proje Başlatma Belgesi (PID) veya benzeri başka bir belgede resmi olarak yer alır.
3. Proje yöneticisi ve proje ekibi aracılığıyla, tipik olarak Proje Yönetim Planında resmi olarak belirtilen kontrol, yönetişim ve yetkinin kullanılması.

Proje Tüzüğü

Proje başlatma belgesi, projenin varlığını resmen tanır ve proje yöneticisine devam etme yetkisi verir. Proje yöneticisi ile organizasyon arasında bir ‘sözleşme’ görevi görür ve proje yöneticisinin kendilerine verilen görevin ilk yorumudur. İş Durumunun unsurlarını içerir ve genişletir. Proje Yöneticisine sağlam planlama faaliyeti için gerekli olan kilit kaynakları / Konu Uzmanlarını belirleme fırsatı sağlar. İş Durumu ve Tüzüğün bazen tek bir belgede sunulması alışılmadık bir durum değildir.

Ana amacı, proje yönetimi ve yürütme planlarını geliştirmek için temel hususların, yani muhakeme, risk, paydaşlar, temel hedefler, başarı kriterleri zamanlaması, kaynak ve bütçe gibi ilk tanımını üst düzeyde yakalamaktır.

Tipik olarak ayrıntılı bir belge değildir ve tek sayfalık basit bir ifade olabilir. Tahmini kaynaklar ve zaman çizelgesi, proje yönetimi yürütme planı kadar doğru değildir. Özlü olmalı ve daha çok ‘yönetici özeti’ tipi bir belge olarak üretilmelidir, daha ayrıntılı düşünce/bilgi ayrı bir listeye kaydedilebilir ve daha ayrıntılı bir Proje Yönetim Planı geliştirmek için kullanılabilir.

Proje Yönetim Planı

Proje yönetim planı, proje ekibinin projeyi nasıl planlayacağını, yürüteceğini ve kapatacağını tanımlar ve Proje Ekibi tarafından derlenir. Proje Yöneticisi, “katılmaya” yardımcı olan, belirsizliği azaltan ve karmaşık bir ortama netlik katan bir süreç olan derlemesini kolaylaştırır. İş Durumu ve Proje Tüzüğünün bazı unsurlarını içerir ve bu unsurları büyük ölçüde genişletir.

Bazen ‘Çalışma Planı’ olarak anılan Proje Yürütme Planı (PEP), yapılacak işi (kapsam), iş programını ve işin bütçesini içerir.

Proje Yönetim Planları birçok “şekil”, format ve boyutta gelir. Bazı bölümler çok ayrıntılı olabilir, diğerleri daha az olabilir. Bir Proje Yönetim / Yürütme Planının tüm unsurları tüm projeler için geçerli olmayacaktır.

“Çevik”, “Hibrit” ve diğer proje yönetimi teknikleri, farklı adlara sahip başka belgeler, planlar ve eserler kullanabilir.

Proje Yöneticilerinin Rolü

Proje yöneticisinin rolü, proje yönetimi yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen aşağıdaki 6 Yönetim İşlevi kullanılarak basitçe tanımlanabilir.

Planlama, proje yönetimi yaşam döngüsünün çoğu aşamasında, aşamaya ve/veya ‘çevik’ gibi kullanılan yaklaşıma bağlı olarak farklı derecelerde gerçekleştirilen bir şeydir. Ancak planlama en iyi şekilde, proje yöneticisinin aşağıdaki basit modeli  kullanarak gerçekçi bir proje planı oluşturmak için ekip içinde oluşturduğu bir dizi davranış olarak düşünülmelidir.

Sonuç

Yukarıdaki makale, Proje Yönetiminin temel yönlerine kısa bir genel bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

 

E-Öğrenim veya Bilgisayar Tabanlı Eğitim

Tanım / Özellikler

• Eşzamansız: Aynı yerde veya aynı zamanda gerçekleşmez ve bir kolaylaştırıcı veya diğer öğrenicilerle etkileşime dayanmaz. 7/24 kullanıcılara açıktır ve yer imlerine ekleyebilirler; geri gidilebilir veya yeniden başlayabilirsiniz.
• Önceden Programlama: Kurum dışında bilgi paylaşımını kolaylaştıran kaynaklar kullanılır. Önceden belirlenmiş katılımcılar için zaman ve yer kısıtlamaları olmadan erişim sağlanır. Dahili veya harici bir platformda, genellikle bir öğrenme platformunda barındırılır.
Tamamlamalar ve test notlarının raporlanabilmesi için yönetim sistemi mevcuttur. Canlı kolaylaştırıcı gerekmez ancak öğrenen arasındaki etkileşim düzeyi ve program, hedeflere dayalı olarak dikkatlice düşünülmelidir. Bazı programlar yorumları yakalasa da geri bildirim için sınırlı yöntemler barındırır.

Olası Öğrenme Çıktıları

• Farkındalığı arttırır, bilgi aktarımı ve temel beceri geliştirme sağlanır.
• Anlık olarak sonuçlar ve sınavlar veya değerlendirmeler hakkında geri bildirim mümkündür.

Önerilen Kullanım Durumu

• Uyum eğitimi veya kişiselleştirilmiş kariyer gelişiminde
• Araçlar, süreçler veya teknoloji konusunda eğitimde
• Belirli tercihlere, ihtiyaçlara veya öğrenme stillerine sahip öğrencilerin katılımını sağlamada

Faydalar

• Ağ çalışma süresi, vILT kadar kritik değildir
• Teslimat için eğitim personeline veya KOBİ’lere bağlı değildir
• Yapılandırılmış / kanıtlanmış öğretim birimleri için tutarlı mesajlar sağlar
• Ajanda, katılımcı odaklı olabilir ve izleyiciler veya durumlar için özelleştirilebilir (yerleşik modüller)
• Bazı durumlarda, hedeflere bir web seminerinden veya vILT’den daha kısa sürede ulaşılabilir.

Dezavantajları

• Emek yoğundur ve tasarlamak ve geliştirmek için uzmanlık ve özel yazılım gerektirir.
• Diğer yöntemlerle veya sanal buluşma yerleriyle harmanlanmadıkça sosyal öğrenme mümkün değildir.
• İyi tasarlanmamışsa ve ilgi çekiciliği yüksek değilse, katılımcılar varsayılan olarak pasif sayfa çevirmeyi tercih eder veya eğitimi takibi bırakır
• Yönetici, eğitim güncelliğini takip etmeli ve değişikliklere ayak uydurmalıdır; yükseltme için vILT’den daha fazla çaba gerektirir.
• Katılımcılar eğitimi tamamlamak için disipline edilmeli veya harici motive ediciler mevcut olmalıdır.
• Davranışta dönüşüm için bu yönteme güvenmemelidir.

Sanal Eğitmen Kılavuzluğunda Eğitim (vILT)

Tanım / özellikler

• Eşzamanlı olarak bir grup katılımcı aynanda bilgisayar veya benzeri bir cihaz ile katılım sağlar.
• Çok sayıda modalite için bir dizi işleve sahip bir vILT aracı içinde geliştirilmiş ve sunulmuştur.
• Oturum başına 1,0, 1,5 (nadiren 2,0) saatlik tek seferlik bir etkinlik veya bir dizi etkinlik olabilir; kaydedilebilir.

Olası Öğrenme Çıktıları

• Bilgi aktarımı ile temel beceriler oluşturulur
• Yaklaşım ve zihniyet edinimi sağlanır

Önerilen Kullanım Durumu

• Katılımcılar bir konu uzmanı ve diğer katılımcılarla etkileşimden fayda sağladığında; fikir ve deneyim paylaşımı sonuçlara katkıda bulunduğunda
• Katılımcı özerkliği eğitim deneyiminin bir ilkesi olduğunda

Avantajlar

• Eğitim materyalleri geliştirildikten sonra, nispeten düşük bakım gerekir.
• Düzgün tasarlanmış bir program oldukça etkileşimli olabilir (pasif öğrenmeyi önler)
• Kolaylaştırıcının her zaman hazır bulunmaması ve katılımcıların kendi başlarına çalışabilmeleri için programa esneklik eklenebilir.
• Katılımcılar ön çalışma ve sınıf aktivitelerini çevrimdışı yapabilir ve eğitmenin uygun olduğu bir zamanda not vermek için yükleyebilir veya özel derse ya da koçluğa katılabilir.
• Diğer dağıtım yöntemleriyle iyi uyum sağlar.
• Verimli bir şekilde değişiklik ve yükseltme yapabilir.

Dezavantajlar

• Katılımcıların dikkati kolayca dağılabilir veya daha yüksek önceliğe sahip konularla meşgul olabilir.
• Her bir eğitim saati için 21-40 saatlik tasarım süresi; (Zihniyet veya yaklaşım değişikliği daha fazla tasarım/geliştirme çabası gerektirir)
• Ağ çalışma süresi ve bant genişliği; kullanıcı ekipmanı ve platforma erişim vb teknik sorunlarla karşılaşılabilinir.
• Dünyanın bazı bölgelerinde gizlilik sorunları oluşturabilir.

Yönetici Geliştirmenin Zorlukları

Artık çoğumuz fiziksel olarak işe döndüğümüze göre, eğitim geliştirme programları yenileniyor ve yeniden başlatılıyor. Yasaklar döneminde, “çevrimiçi” uygulamaların birçok eğitim türü için uygun bir seçenek olduğunu ve katılımcılar istekliyse etkili olduğunu gösterdiğinden, gerçekten de  bir yenileme olmalı. Ancak, organizatörler zorluklarla karşı karşıya.

Yöneticiler bir eğitim programında edindiklerini kullanmazlarsa, şirket tarafından yapılan yatırımın zarar yazacağı iyi bilinmektedir. Bir eğitimin zamanında verilmesi önemlidir – yani ihtiyacı olan yönetici, öğrendiklerini işte uygulamak ister. İdeal olarak, yapılan yatırımın değerini en üst düzeye çıkarmak için eğitimin ardından koçluk yapılmalıdır. Koç, yöneticinin kavramları kendi çalışma ortamına uygulamasına yardımcı olacaktır.

Organizatörün dikkate alması gereken 5 önemli soru vardır:

1) Eğitimin amaçları nelerdir?
2) Eğitim içerikleri, eğitim alan yönetici ile ilgili mi?
3) Eğitmen deneyimli ve bilgili mi? Deneyimlerinden örnekler paylaşabiliyor mu?
4) Katılımcı açık fikirli mi ve performansını geliştirmek için yeni yaklaşımları düşünmeye istekli mi?
5) Katılımcı, eğitim için kaliteli zaman ayırmaya istekli mi?

Eğitimi düzenleyen şirketin yukarıdakilerle ilgilendiğini varsayarsak, dikkate alınması gereken başka hususlar da vardır:

1) Eğitim grupları, grubun bilgi ve deneyimlerinde önemli bir değişkenlik olmayacak şekilde nasıl organize edilir? Büyük değişkenlik hem eğitmen hem de katılımcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.
2) Eğitim, katılımcıların özel öğrenme yöntemleriyle (görsel, işitsel, uygulamalı) eşleşen yaklaşımları kapsayacak şekilde nasıl verilir?
3) Maksimum öğrenmeyi sağlayan eğitimin uzunluğu nasıl organize edilir?
4) Katılımcılara ne kadar eğitim öncesi ve sonrası görev verilmelidir?

Eğitim ihtiyaçlarınız hakkında daha derinlemesine görüşmek isterseniz lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

Yeni Pmp Sınavı Hakkında

DANIŞMANLARIMIZ YENİ PMP SINAVI HAKKINDA NE DİYOR?

Adayları geçmiş PMP sınavlarından daha dar bir odakta test ediyor. Odak açıkça çeviklik. Artık teorik soru yok – sınav %100 durumsal. Size bir durum verilir ve verilen seçeneklere göre atılacak doğru eylemi seçmeniz gerekir. İyi bir hazırlık kursu ile sınava girip başarılı olabileceksiniz.

Eğitmenin sadece slaytları okuduğu eğitimlere dikkat edin – fazla bir şey öğrenmeyeceksiniz.

Uzun bir sınavdır – 4 saat oturmaya hazır olun.

DANIŞMANLARIMIZ PROJE YÖNETİM UYGULAMALARI HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Bugün bile şirketler, kuruluşlarında bir proje yönetimi yöntemini başarılı bir şekilde uygulamakta zorlanıyor. Organizasyonel Yapılar, zayıf uygulamanın bir nedenidir. Yapılardan daha kötüsü, değişime direnen organizasyonel kültürlerdir – “Sorunu görmüyorum ve görmek de istemiyorum”

Özel danışmanlıklar, bir yandan bir zaman saati olmadan yolculuğunuzu destekleyen cihazlar nadiren bulunur. 

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

Çevik Yaklaşım – Çeviklik

Son yıllarda birçoklarının diline doladığı bir terim çeviklik yani çevik veya agile olmak terimi. Yazılım projelerinin yönetimi ile ilişkili olarak ortaya çıkan bu terim artık birçok uygulamanın da başına ekleniyor, çevik liderlik, çevik yönetim, çevik organizasyonlar, çevik inovasyon, çevik takım gibi ancak önemli olan altını doldurmak çünkü çevik olmak demek örneğin bir proje yönetim sürecini veya yeni bir ürün geliştirme sürecini değiştirmek değildir. Çevik olmak bir yaşam stilidir, hayata bakış şekli, yaklaşımdır. Kısaca bireysel veya kurumsal olarak içselleştirilmesi gereken bir kültürdür.

Birincisi çevik olmak demek hızlıca değişikliklerin farkına varmak, hızlıca karar almak ve yine hızlıca uygulamak demektir. Bu yaklaşımı proje ortamına adapte ederseniz çevik proje yönetimi, liderlik davranışlarına uygularsanız çevik liderlik veya topyekün organizasyonel yapınıza adapte ederseniz çevik organizasyona kavuşursunuz. Eğer organizasyonunuz değişimlerin hızlıca farkına varıyor, hızlıca karar alıyor ve hızlıca uyguluyorsa çeviksiniz demektir. Ancak birçok organizasyonun özellikle de büyük olanların önünde bu yönde hem yapısal hem de davranışsal engeller var.

İkinci bilmemiz gereken şey çeviklik bizi doğru yöne götürmez. Yön belirleme en az çevik olmak kadar önemli bir olgudur. Çeviklik ise hız ile ilgili bir kavramdır. Seçmiş olduğunuz yöne göre iyi veya kötü bir sonuca varabilirsiniz. Ancak çevik olursanız bu sonuca kısa zamanda varırsınız. Yön belirleme ve çevik olmak aynı derece önemli iki kavramdır. Her ikisi de iyi anlaşılmalı ve iyi bir şekilde uygulanmalıdır. Aslında hız ve çeviklik insanın doğasında var olan bir olgudur. Bir deprem anında çevrenize bakın. Eğer uykuda, sokakta ya da hareket halindeki bir araç içinde değilsek deprem olduğunu hızlıca algılar, bir karar verir ve eyleme geçeriz. İki çıktısı olur. Kimi iyi bir karar verir ve yapması gerekenleri yapar. Örneğin en yakın kanepe veya yatak yanında yaşam üçgeni kurar. Başkası ise panik ile balkondan atlar bacaklarını kırar. İkisi de atik davranmıştır ancak sonuçları farklı olmuştur. Görüldüğü gibi çeviklik hız ile ilgili bir konudur ama hız yapmak değildir. Eğer kişi veya kişilerin bilgi birikimleri, vizyonları, entellektüel seviyeleri yüksekse verdikleri kararlar da iyi kararlar olur. Günümüzde bırakın birey olarak kurum veya toplum olarak çevik olmazsak çok sıkıntı çekeriz. Çünkü çeviklik en çok içinde bulunduğumuz zaman gibi neyin ne olduğunun belli olmadığı, ortalığın toz duman olduğu yani kaotik ortamlar için geçerlidir. Çeviklik kaos içindeki yaşama modelidir. Kaotik ortamlarda çeviklikte doğru veya yanlış yerine kötü veya iyi kararlar vardır.

Çeviklik iki temel anlayış üzerine oturur. Bunlardan birincisi ast üst ayrımı olmaksızın, herkesin tesviyede olduğu, birbirini dinleyen anlamak için samimi çaba sarf eden, birbirine saygı gösteren kişilerden oluşan bir ortam yani ortak akıl veya seviyesiz takım çalışmasıdır. Eskilerden gelen ve en çok da değiştirmek için genelde çaba gösterilmesi gereken davranış da budur. Ortak akla ulaşmak için insanların birbirine saygı göstermesi, dinlemesi, anlaması, birlikte düşünmesi şarttır.

İkincisi ise israfın yok edilmesidir. Örneğin bireysel anlamda sosyal medyada veya televizyon karşısında geçirilen zamanın israf olup olmadığına siz karar verin.

Bir kurumda çalışıyorsanız, mesela bazı toplantılarda benim ne işim var burada sorusunu soruyor musunuz? Veya aynı anda ona buna birçok şeye koşuyor musunuz?

Aynı anda birçok şey yapmaya çalışırsanız, çok çalışırsınız, yorulursunuz ama büyük oranda istediğiniz kaliteyi elde edemezsiniz. Böyle bir yaşam şekli ile aslında zamanı israf ederiz. Zaman kayıpları genelde en büyük kaybımızdır çünkü dönüşü yoktur.

Örneğin karşınızdakini sizi dinler gibi yapıp sonra sanki hiç duymamış gibi fikir beyan ettiği hatta karar aldığı oluyor mu?

Bir konuyu tecrübe edinmiş ve iyi bilen birisinden öğrenmek yerine, tekerleği yeniden keşfetmek bilgi israfı değil midir?

Birçok kurum ne yazık ki çalışanların bilgi birikiminden yeterince yararlanmamaktadır. Bu kolektif bilgi sabah işe gelir, akşam evine gider. Bu kişiler yeterince fayda sağlanmadığını hissederlerse ertesi gün işe de gelmeyebilirler. Kurumun öğrendikleri gider yok olur. Bu ortak aklın veya bilginin israfıdır.

Kurumlar insanlarına insan kaynağı yani kaynak diye hitap ederken aynı zamanda personel sayısını azaltmaya çalışırlar.

İnsan kaynağı lafını kullanıyoruz ama gerçekten kaynak olarak görmüyoruz değerlendirmiyoruz. Yatırım yapıyoruz, eğitim aldırıyoruz ancak sonra dinliyor muyuz?

Öğrendiklerini uygulamak için imkan tanıyor muyuz?

Artırmaya çalıştığımız bilgi beceri ve yetkinliklerinden ne derece gerçekten kaynak olarak faydalanıyoruz?

Bu alanda ben eylemler ile söylemler çok tutarlı değil ne yazık ki. Çünkü ölçüm sistemimiz, eskinin performans kriterlerini baz alırken, insanların bilgi ve becerileri değişmiş durumda.

İster bireysel ister kurumsal veya toplumsal olsun, bireye saygı gösterdiğimiz ve israflarımızı en aza indirgediğimiz oranda çevikleşiriz. Yani daha az yorulup, daha az efor sarf edip daha iyi sonuçlar ortaya koyarız. Çevikliğin doğal sonucu budur.

 

 

 

PMP® sınavına hazırlık

Önde gelen proje yönetim uzmanı tarafından yönetilen 9 canlı oturumun bir karışımını sunan yeni çevrimiçi programımıza katılın, 1 yıl boyunca kendi hızınıza uygun Proje Yönetim Araçları ve Teknikleri programımıza erişimin yanı sıra uygulama sınavlarına ve diğer öğrenme materyallerine erişin

Giriş oturumu 19 Nisan 2021.

Program: 26 Nisan – 4 Haziran 2021.

PMP®’nizi kazanın. Kariyer rekabet avantajınızı artırın. Proje yönetimi deneyiminizi gösterin.

PMP® veya Proje Yönetimi Profesyonel sertifikası, dünya çapında 1 milyondan fazla sertifikalı profesyonel ile bir proje yöneticisinin bilgi birikimini ve proje yönetimindeki kapsamlı deneyimini gösterir, bu nedenle tüm iş sektörlerinde sahip olunması gereken değerli bir yeterliliktir.

Bu çevrimiçi eğitmen liderliğindeki PMP® Hazırlık kursu, PMBOK Kılavuzunda kapsanan tüm bilgi alanlarını ve süreçleri kapsar ve Kişiler, Süreçler ve İş Ortamı‘nın yeni üç proje yönetimi alanına odaklanır. Aynı zamanda, proje yönetiminde çevik ve hibrit yaklaşımlara atıfta bulunan soruların neredeyse %50’siyle yeni PMP sınavı için kapsamlı bir hazırlık sağlar.

Bu PMP kursu, 2 Ocak 2021’de PMI’ya göre yürürlüğe giren testteki tüm değişiklikleri kapsar.

Eğitim dili İngilizcedir. Detaylı Bilgi

Proje Takımlarına Çevik Koçluğu

Yazılım sektöründe doğmuş bir çevik proje yönetim tekniği olan Scrum, yazılım projeleri dışındaki projelere de uyarlanarak kullanılabilmektedir. Geçmiş proje yönetimi alışkanlıklarından gelen tavır ve davranışlar da zaman zaman Scrum uygulamaları önünde engeller oluşturabilmektedir.

Adaptasyon iki yönden gerçekleşmektedir

  • Scrum’ın hibrid proje yönetimine uyarlanması
  • Scrum’ın uygulanması esnasında gerekli uyarlamalar

Bu şekilde uygulanan Scrum, kuruma değer katar.

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak için, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

2021 Ocak Ayı Bülteni

Geri Dönüş Riskleri de Beraberinde Getiriyor

Çok sayıda aşının gelişiyle, çoğumuz küresel ekonomideki en büyük durgunluğun yakında ortadan kalkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru, dünya, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayıp 1929 ekonomik buhranına kadar süren 1920’lerin ekonomik sıçramayı anımsatan bir süreci deneyimlemeye başlayabilir. 2021’de sosyalleşme, alışveriş yapma ve tekrar seyahat etme özgürlüğünün yanı sıra, gelişmiş ekonomilerde sermaye harcamalarında bir canlanma ve yenilenen işe alımlar gelmesi kuvvetle muhtemel.

Bu herkes için hoş bir rahatlama ancak proje yöneticileri için ekonomik iyileşme, ciddi bir kaynak tehdidi ile birlikte gelebilir: kilit proje personelleri, işler düzeldiğinde daha farklı arayışlara girebilirler ve projeleriniz kısa sürede yetersiz kalabilir. Proje yöneticilerinin bu tehdidi proaktif olarak ele alması en doğrusu olacaktır.

Bugün bir kısmımızı başkalarına yatırırsak, 2021’de istikrarlı ve üretken bir işgücünün karşılığını alabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Vizyonu güçlendirerek, güven ve sadakat oluşturmak için düzenli, şeffaf ve kişisel iletişimden yararlanarak.

Uzun Vadeli Vizyonu Güçlendirin

Beğenilen konuşmacı Daniel Pink, insanların işlerinde tatmin olmak için her zamankinden daha fazla özerklik, ustalık ve amaç aradıklarını belirtiyor. Evden çalışmanın bu zamanlarında ekibiniz muhtemelen her zamankinden daha fazla özerkliğe sahip olacaktır. Ama aynı zamanda projenizin vizyonu ve amacının, onların kariyer gelişimine ve zanaatlarında ustalığına bağlı olduğunuzun da hatırlatılması gerekiyor.

Bir lider olarak, projenin amaç ve hedeflerine ulaşma yolunda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için proje yönetimi eğitimine yatırım yapmanın tam zamanı.”

Şeffaf ve Daha Sık Proje Ekibi İletişimi.

2021’in ilk çeyreğinde meslektaşlarınız veya yöneticilerinizdeki belirsizlik ve olası ayrılıklar, ekibinizin duygusal refahını etkilemeye devam edecektir. Olmasalar bile, muhtemelen kendilerini “döngünün dışında” hissedeceklerdir. Bu durumda iyi bir proje yöneticisi ne yapmalıdır?

Ekip üyelerine telefon veya video görüşmeleri yoluyla brifing verin. Bu, genel proje ilerlemesini, her birinin nasıl katkıda bulunduğunu, ekip performansına ilişkin beklentileri ve onların başarılı olmalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığınızı tartışmak için en az haftada bir yapılmalıdır. Bu doğrudan, düzenli konuşma, projenizin geleceğine bir yatırımdır çünkü ekibin aitmiş gibi hissetmesini sağlar.

Düzenli, Bireysel Ekip Üyesi İletişimi

Pandeminin baskıları işin ötesine, ekip üyelerinizin ailelerine ve kişisel yaşamlarına kadar uzanabiliyor. Evden çalışmak, “iş hayatı” ile “kişisel yaşam” arasındaki sınırı bulanıklaştırdı. Geçtiğimiz yıl global ölçekte  ülke yönetimlerine duyulan güvenin erozyonu ile birleştiğinde, çalışanlar rehberlik ve destek için, hatta kişisel konularda bile şirket yöneticilerine daha fazla bakıyorlar. Bu kişisel sorunları yönetmelerine nasıl yardımcı olduğunuz, iş sorunlarını nasıl yönettiklerini etkileyecektir.

Proje yöneticileri olarak, çekirdek ekibinizin her üyesini kontrol etmek için bire bir telefon görüşmeleri başlatmanın yollarını arayın. Duygusal refahları ve ailevi sorunları hakkında bilgi alın. Empati ve bu sorunların bu zor zamanda desteklenmesi, uzun vadede onlarla birlikte olduğunuz sinyalini gönderecektir. Bu yaklaşım, gemiden ayrılmadan önce iki kez düşünmelerini sağlayan kişisel sadakat oluşturacaktır.

Her zaman proje yöneticisinin bir risk yöneticisi olduğunu savunduk. Yaklaşan iyileşmeyle birlikte, yönetilmesi gereken bir kaynak riski var. Başarılarına ve refahlarına olan bağlılığınızı pekiştirerek çalışanlarınıza yatırım yaparak, bu riski azaltabilirsiniz. Bu sayede projenizi 2021’deki bir felaketten kurtarıyor olabilirsiniz.

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.